نازل برج خنک کننده

نازل چپقی (مشکی)
نازل برج خنک کننده

نازل چپقی (مشکی)

نازل ۲H سایز ۲ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل ۲H سایز ۲ اینچ

نازل حلزونی ۱/۲ و ۳/۴
نازل برج خنک کننده

نازل حلزونی ۱/۲ و ۳/۴