سرویس دوره ای

سرویس دوره ای

هر 6 ماه یک بار جهت افزایش طول عمر دستگاه و جلوگیری از خرابی های دستگاه نیاز به سرویس دوره ای دارید .